Wednesday 22 January 2020

Jacob Frese (1690-1729) + 'Nu siunga Foglar giält'

A:o 1726. den 10. April

    Då jag hela Åhret igenom måste hållas wid sängen.

NU siunga Foglar giält på Trädens gröna grenar;
Och wattnets tysta-Folck/ slå ut de blanka fenar;
    Den stela Swalan som i Floden haft sin graf/
    J Luftens öpna widd nu sväfwar till och af.
De wida Åkrar stå i wäxt och skiutand’ gröda/
Och wjsa oß det gräs som blifwa skall wår föda.
    Kort sagt: Naturen sig nu aldra liufwast ter/
    Men ingen Åhrsens tid mig nå’nsin gläder mer.
Här ligger jag ännu wid Dammen i Bethesda:*
Min Gud! hwi tänker du då icke på mitt bästa?
    Jag usle! ligger jämt i Fiäder-Boijor tryckt:
    Ach! fins dock ingen hiälp/ ell’ någon undanflykt?
Dock/ innan Skiörden bli’r, och bleka Skylar binnas;
Så hoppas jag/ jag lär’ bland wißna Skuggor finnas;
    Men till min Siäl uti de sälla Landen stå/
    Och mina kiärfwar där med glädie bära få.


* Bethesda war en Damm i Jerusalem, dit Ängelen steg ned på
en wiß tid och rörde wattnet. Den där nu först kom i wattnet/
sedan det war rördt/ han blef helbregda/ ehwad siukdom han hade.
Läs härom Joh. 5. C, v. 4 &c.Anno 1726, 10 April

    When I must keep my bed the whole year long.

UPON green boughs the birds with loud song now are brimming;
And water’s silent folk/ with gleaming fins are swimming;
    The stiff-limbed swan whose grave the river was betides/
    In sky’s great firmament now hoveringly glides.
In ploughed fields’ wide expanses corn begins to flourish/
And they will soon provide the crops that us will nourish.
    In short: All Nature now its loveliest displays/
    No season e’er will cheer though my remaining days.
Here at Bethesda’s* pool I find myself still lying:
Oh Lord! wherefore hast Thou my cure me been denying?
    I wretched one! am still in feather-shackles chained:
    Ah! is there then no hope/ evasion to be gained? 
Yet/ere the harvest comes, and sallow stooks are bound:
I hope midst withered shadows that I may be found; 
    But that until my soul stands in the lands of bliss/
    I too my sheaves with joy may bear without remiss.


* Bethesda was a pool in Jerusalem, to which the angel descended
for a brief moment and touched the water. Whoever came first to the water/
after it had been touched / was cured/ no matter his affliction.
Read about this in John Ch. 5, v. 4 &c.

No comments: