Wednesday 31 January 2024

zkg 1


 

ZKG1

 

four swans fly high

above the sound

they seem to know

where they are bound

 

they fly in an

ascending line

combine to form

a secret sign

 

they slowly slice

the sky in two

as on they move

right out of view

 

i have no way

possess no art

to stop the folds

that fall apart

 


Sunday 28 January 2024

Anna Greta Wide: 'Landskapet kunde vara...'


 

Landskapet kunde vara en bombhärjad katedral.

Endast lodräta murar kvar.

Pelare, inga bågar.

Inga fästen för vilsna gräsfrön,

ännu mindre för fågelbon.

Stenvägg tiger mot stenvägg.

Deras enda beröring

är en glädjelös lek –

stundom spelar de boll

med ett stympat, förfluget anrop,

nej bara ett rop, ett eko —

fram och tillbaka, fram och tillbaka,

hur många gånger som helst:

eleison eleison eleison eleison.

 

 

The landscape could be a bomb-ravaged cathedral.

Only perpendicular walls remain.

Columns, no arches.

No holds for straying grass seeds,

even less for bird’s nests.

Their only contact

is a joyless game –

sometimes they play ball

with a garbled, random invocation,

no just a call, an echo –

back and forth, back and forth,

a countless number of times:

eleison eleison eleison eleison.Saturday 27 January 2024

Anna Greta Wide: 'Irisk gumma'


 

IRISK GUMMA

 

Jag kommer ihåg en gumma,

kanske i Donegal, kanske någon annanstans.

Vid första ögonkastet bestod hon

av en urgammal sotsvart schal.

Hon stod på kustbyns knaggliga torg

och tittade på sin sonson,

en femåring, smutsig och morsk,

som hade lärt sig en shanty

och framträdde för publik.

 

Eller hon var kanske inte hans farmor.

Ingenting antydde äganderätt.

Blicken var bländvacker av självförglömmelse.

Tidningstrasor stack fram ur skorna,

och sankt Patrick förbarme sig vilka tänder.

 

Hon makade på sig för turistflocken

och tiggde inte en penny,

troligen inte av någon princip

men av lycksalig liknöjdhet.

 

Vår inlärda sociala skuldkänsla

kröp in i ett hörn och la sig.

Så blev det den lille gaphalsen

som fick min framtagna shilling,

tvärtemot mina intentioner.

 

 

OLD IRISH CRONE

 

I recall an ancient old crone,

in Donegal maybe, perhaps some place else.

At first glance she only consisted

of an ancient, sooty black shawl.

In the seaside village’s uneven market square

she stood gazing at her grandson,

five years old, dirty and cocky,

who had taught himself a shanty

and was performing for the public.

 

Or maybe she wasn’t his grandma.

Nothing suggested right of ownership.

Her gaze was exquisite from self-unawareness.

tatters of newspaper stuck out from her shoes

and may St. Patrick have mercy, what teeth.

 

She steered well clear of the crowd of tourists

and did not beg for a penny,

probably not out of principle

but of blissful sheer indifference.

 

Our acquired social feeling of guilt

crept into a corner and lay there.

So it turned out to be the young loudmouth

who got my taken-out shilling,

completely against my intention.

 

Friday 26 January 2024

Anna Greta Wide: 'Claritas claritatum'
Claritas claritatum: decemberhavet,

ännu ofruset, kanske nollgradigt,

speglande i sitt ljusa glas

årets stillaste stiltje.

 

Bottnen skön på tre meters djup:

sanden räfflad i grått och grönt,

musslan blåsvart och snäckan vit,

tången jodbrun med bronsstänk.

 

Nu marmoreras himlen.

Sannolikt solnedgång.

Lyckligt visslande, utan fångst,

går spinnspöfiskaren hem.

 

 

Claritas claritatum: the December sea,

as yet unfrozen, perhaps close to freezing,

mirroring in its shining glass

the year’s stillest inertia.

 

The bed beautiful three metres down:

the sand fluted in grey and green,

the mussel blue-black and shell chalk-white,

wrack iodine-brown, flecked with bronze.

 

The sky now grows marbled.

Most probably sunset.

Happily whistling, with no catch,

the spinning-rod angler goes home.

 

 

Anna Greta Wide: 'Strättan växer på slänten...'

 

Angelica Sylvestris

Strättan växer på slänten

några meter från sjön.

Utan brutala medel,

tornar, taggar och borst,

vet den att inge aktning.

Plockas aldrig.

Sparkas sällan omkull.

Namnet okänt för mängden.

Hållningen rank men kantig,

stammen senig men torr.

Färgskalan ytterst dämpad

som det anstår en okänd:

på sin höjd en behärskad växling

mellan skärvitt och grönt.

Men överst: familjens vapen,

logiskt som Euklides,

graciöst som japanskan –

umbellaternas sobra lyx:

parasollen.

 

 

Vicar’s mead grows on the slope

a few metres from the lake.

Without brutal means,

thorns, spikes and bristles,

it knows how to instil respect.

Is never picked.

Rarely kicked over.

Its name unknown to most.

Its stance upright but angular,

its stem sinewy but dry.

Its colour scheme highly subdued

as befits something unknown:

At most a restrained alternation

between pinkish white and green.

But topmost: the family’s coat of arms,

as logical as Euclid,

as graceful as Japanese –

the sober luxury of the umbellate clusters:

the parasols.

 

Anna Greta Wide: 'Lärkan, den första...'

 Lärkan, den första, hon som ska frysa ihjäl i natt,

slungar sig hängivet upp i kyligt lysande himlar,

drillande, drillande.

                                 Meningslöst. Meningsfullt.

Mening och mening ... O du sjungande mångbesjungna

dödsdömda avundsvärda! Aldrig hinner vi dit!

Tusen och tusen år kunde inte lära oss detta!

 

 


The lark, the first, she who will freeze to death tonight,

flings herself avidly up into coolly gleaming skies,

chittering, chittering.

                            Meaninglessly. Meaningfully.

Meaning and meaning… O you sweet-trilling, eulogised

doomed and enviable bird! This we never can match!

Many thousands of years could not teach us how!


Thursday 25 January 2024

Anna Greta Wide: 'Det finns en tankfullhet...'


 

Det finns en tankfullhet som, då den avbryts,

gärna löser sig i ett leende,

villigt, utan att söka fasthålla

nyfunna trådar, glimtar, vinkande klarheter.

Jag vill kalla den sommarens tankfullhet,

eller mognadens, eller fredens. Ty den kommer inte

förrän fred råder mellan våren och hösten,

mellan livet och dess förankring i döden,

en fred lik ett åkerfält i juli,

inte färdigt för skörd, men fullt av visshet.

I sådan visshet vågar du tryggt ge upp

ängsliga positioner, krampaktiga övertag:

nyfunna trådar, glimtar, vinkande klarheter.

Ty du vet: de kommer att återvända,

var i sin tid, som axens sköna ordning

i vindens blanka virvel genom fältet.

Blott inte på ditt bud.

 

 

There is a thoughtfulness which, when interrupted,

readily dissolves into a smile,

willingly, without attempting to retain

newly found threads, glimpses, waving clarities.

I will call it the thoughtfulness of summer,

or maturity, or peace. For it does not come

until peace reigns between spring and autumn,

between life and its anchorage in death,

a peace like a cornfield in July,

not ready for harvesting, but full of certainty.

In such a certainty you safely dare abandon

anxious positions, spasmodic advantages:

newly found threads, glimpses, waving clarities.

For you know: they surely will return,

each in due time, like the ears’ lovely order

in the wind’s swirling shimmer through the field.

Though not at your  bidding.

 

Anna Greta Wide: 'Orgelpunkt' (1944)

Bach, End of C minor fugue, Book I of 48.

 

ORGELPUNKT

 

En människosjäl är en fuga

av trotsiga stämmor, som stiga

ur djupen, som locka och suga,

och mörkren, som drömma och tiga.

De trotsiga stämmorna jaga

i svindlande skräck genom stormen

och skria och snyfta och klaga –

men lyda den tvingande formen.

De trotsiga stämmorna strida –

men plötsligen enas de alla –

och falla och sjunka och glida –

och glida och sjunka och falla –

och glömma sin skräck och sin plåga

och samla sig villigt och tungt

i kärlekens drömmande, låga,

vibrerande orgelpunkt.

 

 

ORGAN POINT

 

A human soul’s a fugue that’s full

of voices’ mixed defiant stream

from hidden depths that tempt and pull

and darknesses that mutely dream.

Defiantly the voices hunt

in fear that giddies through the storm,

they scream and sob and wail and grunt –

obeying though constraints of form.

Defiantly the voices fight –

though suddenly unite their call –

and now they fall and sink and glide –

and now they glide and sink and fall –

forget their fear and anguished state

and eagerly and strongly join

to form love’s dreamy low-pitched, straight,

long-held vibrating organ point.

 

 

ORGAN POINT: noun In music, a single tone, usually the tonic or the dominant, held or sustained by one of the voice-parts while the other parts progress freely without reference to the sustained tone, except at the beginning and end of the passage.

Tuesday 23 January 2024

Erick Kila: 'Theater van voorbij'

 

THEATER VAN VOORBIJ

 

     akte 1

 

opeens trad een verschijnsel op

heel even

het was klein, maar niet onbeduidend

er zat een gevoelige kant aan

het was zacht, iets uit

lang geleden

het publiek deed alsof

 

 

 

     akte 2

 

hing in moeders huis

voorstelling omstreeks 1920

vrouw getroffen door pijl van liefdesgodje

geen geldelijke waarde

alleen waarde voor het denken

 

 

 

     akte 3

 

het voorbijzijn moet je oefenen

bedenk hoe de stem was

en het kleinste gebaar

je bent verlaten als je niet meer weet

dan woordgekraak

 

 

 

THE THEATRE OF PASSÉ

 

     act 1

 

a sudden occurrence took place

just briefly

it was small, but not insignificant

there was a sensitive edge to it

it was soft, something

from long ago

the audience acted as if

 

 

 

     act 2

 

hung in mother’s house

reproduction around 1920

woman pierced by cupid’s arrow

no financial value

solely of value for thought

 

 

 

     act 3

 

being passé calls for practice

consider what the voice was like

and the smallest gesture

you’re on your own if all you’ve got

is squeaky words.

 

Translated in collaboration with Albert Hagenaars

Poetic Synapses 7

 

Monday 22 January 2024

C.O. Jellema: 'Mijn vaders zuster'


 

MIJN VADERS ZUSTER

 

Zolang zij leeft bestaat de zomer van

negentienhonderd nog: alsof het vroeger

zonniger zomer was, de tantes droegen

hun wit katoen tot op de enkels onder

een hoed van stro, een parasol van rood

of geel; drie zusters in de wei (fries groen

zie ik als schilderij wat zij vertelt)

wegstuivend voor de koeien naar het hek

(wit zie ik) waar de stoomtram op verzoek

stopt: winkelen in Sneek, een taartje bij

de bakker in een zijvertrek met pluche.

 

Mijn zusters – die ik bang maak met de koeien.

Ook op het kind dat toen mijn tante was

en lachte lijk ik in mijn ogen nu zij

vertelt. – Nog thee? – Die zomer heb ik vast,

van wit katoen, van stuivende paniek,

grasgroen, als meisjeslach. Die is niet weg.

 

Geen regen dreigt. Geen donder is te horen.

 

 

MY FATHER’S SISTER

 

While she’s alive the summer of nineteen

hundred exists still: as if in former times

summers were sunnier, the aunts all wore

white cotton dresses to their ankles under

their hats of straw, their parasols of yellow

or red; three sisters in the field (I see

what she relates as painting, Frisian green)

dashing off from cows towards the fence

(I see white) where the steam tram stops if so

requested: shopping in Sneek, a cake at

the baker’s in a side room rich with plush.

 

My sisters – who I frighten with the cows.

(As too the child that my aunt was back then

who laughed as I do with my eyes as she

relates.) – More tea? – That summer I hold fast,

with pure white cotton, panic-stricken flight,

grass-green, as girlish laughter. Still intact.

 

No rain threatens. No thunder can be heard.Anna Greta Wide: 'Haydn'


 

Haydn

 

Trött på de sjukas milda kverulans

och de friskas framfusiga hälsa

 

trött på känslornas slingerbultar

på väg till en hjälplig mättnad

 

trött på iakttagandet, själviakttagandet

och genomskådandets billiga triumf

 

trött på tankar om Livet, Gud,

Själen, Konsten, Musiken

 

lägger jag Lärk-kvartetten på skivtallriken

och låter det kvittra.

 

 

Haydn

 

Tired of the muted whines of those unwell,

the brazen health of those who feel just fine

 

tired of emotions’ slippery evasions

when seeking some degree of satisfaction

 

tired of observing, of self-observation,

the cheap triumph of rumbling each disguise

 

tired of all thoughts about Life and God,

the Soul and Art and Music

 

I put the Lark Quartet on the turntable

and let it chirrup.