Thursday 7 April 2022

Lars Gustafsson: 'Om de lägsta ljuden'

 


Om de lägsta ljuden

 

Det finns en stämma i stora orglar,

trettiotvåfots bas, kontrafagott

 

väldig darrande luftpelare, senhöst,

när vattnet i brunnarna stiger

 

det underjordiska nätet av vattendrag och brunnar.

Och det är mera sorg än ljud.

 

Vid denna nedre gräns där musiken tar slut

vill nagot annat börja,

 

mera kropp än ljud, kropp och mörker,

och senhöst där brunnarna stiger,

 

men eftersom det är under jorden,

under musiken, under klagan

 

– vill det inte börja, börjar inte,

och finns alltsa inte till.

 

Nu är det närmare, nu är det tydligt!

Nu hörs det strax i hela trakten.

 

 

 

Regarding the deepest sounds

 

There is a stop on large organs,

a thirty-two-foot bass, contra-fagotto

 

a mighty quivering column of sound, late autumn

when the water in the wells rises

 

the underground network of watercourses and wells.

And it is more sorrow than sound.

 

At this lower boundary where music ends

something else wants to start,

 

more body than sound, body and darkness,

and late autumn when the wells rise,

 

but since it is below the ground,

below the music, below the lament

 

– it is unwilling to start, does not start

and thus does not exist.

 

Now it is closer, now it is distinct!

Now it’s immediately heard in the entire area.

 

No comments: