Tuesday 29 November 2022

Gunnar Ekelöf (1907-68)

 


Den som inte hoppas

 

Den som inte hoppas

skall inte förtvivla.

Den skall inte tvivla

som ingenting tror.

Men den som söker mål

och den som söker mening

ger draken dess etter

och riddaren hans svärd.

 

Flingorna lägger sig mjukt

till ro i dödens driva.

Lågorna flätar sig muntert

i livets eld.

Som flingornas lek därute

och lågornas på härden

har livets lek sin mening

i meningslöshet.

 

Ej öde men kombinationer,

virvlar och världsvindsdrifter.

Ej kamp men kampens växling.

Ej orätt eller rätt.

Låt elden smälta drivan.

Låt drivan släcka elden:

Liv, var är nu din mening?

Liv, var är nu din udd!

 

Två föräldralösa barn

var hjärtat och själen,

en bror och en syster,

och hon var i moders ställe.

- Så vagga mig av och an,

min syster och moder.

Sjung visan för mig,

den ändlösa visan.

 

 

The one who does not hope

 

The one who does not hope

shall not despair.

Doubt shall not assail

the one believing nothing.

But the one in search of goals

and the one in search of meaning

gives the dragon its venom

and the knight his sword.

 

The flakes settle softly

in the snowdrift of death.

The flames intertwine merrily

in the fire of life.

Like the play of snowflakes outside

and that of the hearth’s flames

the play of life has its meaning

in meaninglessness.

 

Not fate but combinations,

whirlings and drifts of world winds.

Not struggle but struggle’s alternation.

Not injustice or justice.

Let the fire melt the snowdrift.

Let the snowdrift douse the fire.

Life, where now is your meaning?

Life, where  now is your sting!

 

Two orphaned children

the heart and soul were,

a brother and sister,

and she in her mother’s stead.

– So rock me from time to time,

my sister and mother.

Sing a song for me,

that never-ending song.

 

No comments: