Sunday 13 January 2019

Old Dutch folk-song 'Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept' in English translation


Schoon lief hoe ligt gy hier en slaept

‘Schoon lief hoe ligt gy hier, en slaept
In uwen eersten droome?
Wil opstaen en den mei ontfaên,
Hy staet hier al zoo schoone.’

– ‘’k En zou voor geenen mei opstaen,
Mijn vensterken niet ontsluiten;
Plant uwen mei waer 't u gerei,
Plant uwen mei daer buiten.’

– ‘Waer zou 'k hem planten of waer doen,
't Is al op 's Heeren strate,
De winternacht is koud en lang,
Hy zou zijn bloeijen laten.’

– ‘Schoon lief laet hy zijn bloeijen staen,
Wy zullen hem begraven
Op ’t kerkhof by den eglantier;
Zyn graf zal roosjes dragen.

Schoon lief, en om die roozekens
Zal 't nachtegaelken springen,
En voor ons bei in elken mei
Zyn zoete liedekens zingen.’


Fair love, how come you’re still a-bed?

Fair love, how come you’re still a-bed,
To dreams yourself surrender?
Arise, accept my May branch here,
That stands in all its splendour.

For no such branch will I arise,
Unlatch no window to you;
You plant your May where’er you please,
Outside will surely do you.

Where’er I planted it outside,
It would be left untended,
The winter night is cold and long,
Its bloom would soon be ended.

Fair love, and if it cease to bloom,
We’ll find a place to mourn it –
a grave beside the churchyard briar
Where roses shall adorn it.

Fair love, and round those roses will
The nightingale trip lightly,
And for us two when May is new
It sweet songs warble nightly.

No comments: