Tuesday, 14 May 2019

Lennart Sjögren: 'En räv med skabb'

En räv med skabb

Du som tror på en lycklig värld
ge dig tid att en stund stanna
hos räven - den skabbitne.

Du skall se hur den ormlikt vrider sig
och biter sitt eget kött
du skall se ett stort sår där förut
var en kropp.

Och skabbens ägg öppnar sig
och de gläds en stund åt sitt nyvaknande
så som allt levande gör
i det brinnande såret har de sitt goda bo.

Frågan är
hur vi skall orka följa rävens färd
till sin långsamma och sönderrivna död
utan
att få ett ansikte av trä.

Långt före medeltidens spanska stövlar
dog djur så här
och de skall dö så här
och folk skall dö så här
och deras död skall vara mättad av plåga.

Bäst har de småleende och i själen blinda
sämst har räven i sin utdragna död
och allra sämst
har skabben som dör i brist på räv.

A fox with mange

You who believe in a happy world
take time to linger for a while
with the fox – one afflicted by mange.

You will see how it squirms like a snake
biting its own flesh
you will see one large wound where before
there was a body.

And the mange mite’s eggs open
and rejoice for a while in their new awakening
as do all living things 
they have their fine lair in the raging wound.

The question is
how are we ever to follow the fox’s journey
to its slow and ripped-up death
without
our faces turning to wood.

Long before the Spanish boot of medieval times
animals died like this
and they will die like this
and people will die like this
and their death will be saturated in torment.

Best fare the smiling and those blind of soul
worst the fox in its protracted death
and worst of all
the mange that dies for lack of fox.

No comments: